Longresectie

Bij en longresectie wordt een stuk long weggenomen. We hebben 2 longen: de rechterlong bestaat uit 3 delen of lobben, de linkerlong bestaat uit 2 lobben. Wanneer een volledige long wordt weggenomen, spreken we van een pneumonectomie. Wordt een lob weggenomen, noemen we dit een lobectomie. En wordt slechts een deel van een lob weggenomen, spreken we van een wigresectie.
Verder wordt een onderscheid gemaakt op basis van de gebruikte toegangsweg. Bij een thoracotomie wordt de borstkas via een grote snede onder de arm volledig geopend. Bij een thoracoscopie of kijkoperatie, worden slechts enkele kleine sneetjes gemaakt. Dit wordt ook een VATS procedure genoemd, wat staat voor “Video Assisted Thoracic Surgery”.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van complicaties.  Zo zijn ook bij deze ingreep de normale risico’s op complicaties van een operatie aanwezig zoals wondinfectie, nabloeding, … . Specifieke complicaties voor deze ingreep zijn onder andere het ontstaan van een longontsteking en het onvoldoende openkomen van de long door aanwezigheid van fluimen. Soms blijft er ook langere tijd wat lucht uit de long lekken (pneumothorax) die via een buisje (thoraxdrain) moet worden afgevoerd. We doen er echter alles aan om de ingreep vlot en veilig te laten verlopen. Het risico op overlijden na dergelijke ingrepen lag op onze dienst over de laatste jaren dan ook onder de 1%. Gemiddeld ligt dit risico rond de 3%.

De opname in het ziekenhuis

Voor de operatie
In overleg met de arts dient bloedverdunnende medicatie op voorhand te worden gestopt.

Dag van de opname
U meldt zich op de afgesproken datum bij de opnamedienst. Deze bevindt zich in de inkomhal aan de rechterzijde van het onthaal. U dient uw identiteitskaart, SIS kaart en eventuele bloedgroepkaart mee te brengen. Van hieruit zal u naar HAVA 2 of HAVA 3 worden begeleid waar u een kamer toegewezen krijgt. In de mate van het mogelijke zal er met uw kamerkeuze rekening worden gehouden.

Een verpleegkundige zorgt nadien verder voor de opname. Ze maakt tijd voor een gesprek en noteert alle informatie (medicatie, allergieën, telefoonnummers van familie, …). Om infectiegevaar te vermijden, zal de borstkas onthaard worden. Vanaf middernacht mag u niet meer eten of drinken. Voor een goede nachtrust kan u aan de verpleging een slaaptabletje vragen.

De dag van de ingreep
U maakt uw toilet zelf of wordt hierbij geholpen indien nodig. De mannen dienen zich zeker goed te scheren. Verwijder, voor vertrek naar de operatiekamer, horloge, bril, ringen en tandprothesen. Berg alles zorgvuldig op zodat niets verloren kan gaan. U doet een operatiehemdje aan.

Als voorbereiding op de operatie krijgt u een licht kalmeringsmiddel. Nadien wordt u naar de operatiezaal gebracht maar operatieverpleegkundigen het overnemen.
Om ervoor te zorgen dat u na de ingreep zo min mogelijk pijn heeft en dus goed kan doorademen en ophoesten, wordt meestal een epidurale katheter geplaatst. De anesthesist plaatst via een prikje in de rug een fijn buisje waarlangs na de ingreep pijnmedicatie kan worden toegediend. Met een drukknop kan u zelf de pijnmedicatie bijsturen.
De ingreep gebeurt steeds onder volledige verdoving. Tijdens de operatie wordt de long aan de te opereren zijde volledig platgelegd met behulp van een speciaal buisje in de keel. Hierdoor zorgen we voor de nodige ruimte om al dan niet met een kijkoperatie te werken in de borstholte.
Op het einde van de ingreep plaatsen we meestal 1 of 2 drains in de borstholte. Deze buisjes zorgen ervoor dat lucht die nog uit de long lekt of vocht uit de borstholte kan ontsnappen.

Na de operatie
Na de operatie verblijft u 2 à 3 dagen op intensieve zorgen. Hier kunnen van zeer dichtbij een aantal zaken worden opgevolgd:

  • Voldoende pijnstilling
  • Goede ademhaling
  • Adequaat ophoesten van fluimen
  • Lekkage van lucht of bloed via drains in de borstholte
  • Temperatuur
  • Bloeddruk
 

Als alles vlot verloopt, verhuist u nadien terug naar de gewone afdeling. De thoraxdrains kunnen pas worden verwijderd van zodra er geen lucht en niet teveel vocht meer uit de borstholte komt. Dit is vaak onvoorspelbaar en zal mee de duur van uw verblijf in het ziekenhuis bepalen.
Het weggenomen stuk long zal onder de microscoop worden onderzocht om aard en uitgebreidheid van het letsel na te kijken. Dit neemt al gauw een week in beslag. Vaak is de uitslag pas gekend na ontslag. Het resultaat wordt dan met u besproken als u na enkele weken op controle komt.

Patientenbrochure